TZ: Vyhlášení Ceny Michala Ranného za rok 2008

Cenu Michala Raného za rok 2008 získal Vladimír Skrepl.

att86671-111

Cena Michala Ranného a Cena Jindřicha Chalupeckého představují v souboru oficiálních ocenění pro výtvarné umělce specifickou kapitolu, neboť jsou udělovány z iniciativy soukromých osob. Obě ceny patří k průkopnickým činům, k nimž se teprve postupně přidružily další ceny, zaštítěné například ministrem kultury.
Cenu Michala Ranného vyhlašuje jednou za dva roky Společnost přátel MG a Moravská galerie v Brně, aby poukázala na práci výrazné osobnosti, která je jak po formální, tak obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury. Cena se vypisuje od r. 1999 a je určena českým výtvarným umělcům bez omezení věku a státní příslušnosti. Je vyjádřena čestným diplomem a finanční odměnou. Vzhledem k tomu, že počet různých ocenění v posledních letech vzrostl, bylo nezbytné upřesnit kritéria udělování Ceny Michala Ranného. Již v roce 2006 byl přijat návrh položit důraz na fakt, zda dílo a myšlení oceněného umělce výrazně ovlivňuje nastupující generace. V tomto smyslu se také upravil statut ocenění.
Prvním laureátem Ceny Michala Ranného se stal Dalibor Chatrný, po něm následovali Miroslav Šnajdr st., Stanislav Kolíbal a Jiří Kovanda. Letos porota ve složení Eduard Schmidt, Jana Ševčíková, Marek Pokorný, Sandra Kusá, Jiří Kroupa, Jiří Havlíček, Vít Havránek jednohlasně zvolila vedoucího Malířské školy II. na Akademii výtvarných umění v Praze, malíře, tvůrce objektů a instalací Vladimíra Skrepla (1955).
Součástí Ceny Michala Ranného je také samostatná výstava oceněného umělce, která proběhne 5. 3. – 28. 6. 2009 v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně.

 

Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně a kurátor připravované výstavy, říká: „Vladimír Skrepl (1955), laureát Ceny Michala Ranného za rok 2008, patří mezi nejvlivnější a nejdůležitější postavy české výtvarné scény už od 80. let. Na druhé straně zůstává přes své rozsáhlé umělecké aktivity a pedagogické působení na Akademii výtvarných umění v Praze v očích ,seriózní výtvarné kritiky‘ a historiků umění jakousi anomálií, kterou sice nelze obejít, ale nikdo si s ní neví rady. Jako výtvarný samouk (Skrepl absolvoval v letech 1976-1981 katedru dějin umění a etnografie na brněnské filozofické fakultě) bez formálních zábran a s mimořádným zájmem o dění na výtvarné scéně byl vždycky obviňován z přílišné receptivnosti, přestože bylo od počátku zřejmé, že jeho tvůrčí založení inklinuje především k výzkumům v oblasti reakcí tvůrčího subjektu na afektivní impulzy za pomoci rozvolněné, expresivní a o možnostech či klišé média (malby, instalace) přemýšlející formy. Východiskem Skreplova díla se stala spolupráce s Martinem Johnem. Na rozdíl od většiny účastníků Konfrontací oba už tehdy vědomě reagovali na impulzy světové postmoderny, tedy nejen divoké malby 80. let, ale také například hnutí neo-geo. V 90. letech působil Vladimír Skrepl také jako určitý intuitivní korektiv kurátorských konceptů manželů Ševčíkových (zejména výstava Zkušební provoz, 1995) a pro nastupující generace představuje jeho osobnost i tvorba výrazný referenční bod. Skreplovo malířské a kreslířské dílo bylo k vidění na řadě samostatných i skupinových výstav, přesto o jeho povaze a kvalitě ví vlastně velmi úzký okruh aktérů. Výstava, kterou u příležitosti udělení Ceny Michala Ranného uspořádá Vladimíru Skreplovi Moravská galerie v Brně, bude pro širší publikum fakticky první příležitostí seznámit se s energií a kvalitami jeho tvorby.“
Michal Ranný (1946 Brno – 1981 Praha) – významná osobnost české moderní malby, přední představitel lyrické abstrakce, v jehož díle se přírodní mísí s existenciálním, předčasně zemřelý tvůrce, který byl osobním příkladem a inspirátorem pro řadu jiných výtvarníků, sám navázal například na dílo Jiřího Johna a patří do okruhu malby spojené s dílem Josefa Šímy, Roberta Hliněnského či Václava Boštíka.