Marginálie: cyklus přednášek v DUMB

Od února do května 2009, vždy v pondělí v 18 h
DUMB: Přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu (naproti kavárny Trojka), Brno

Cyklus přednášek představí zajímavé poznatky a výsledky badatelské činnosti mladých historiků umění, které mnohdy nezapadají do oficiální představy dějin umění jako vážné vědy o velkých tématech, jež by ale rozhodně měly být veřejnosti představeny.

2. 2. 2009 Michal Konečný
František a Kajetán Vašíčkové – Moravští stavební mistři v 19. století
František Vašíček a jeho syn Kajetán patřili na začátku 19. století k stavebním mistrům, kteří v prostoru severně od Brna ovlivňovali podobu mnohých šlechtických architektur. Zatímco starší František vyšel z tradičního prostředí staré zednické rodiny, jeho syn už studoval na mnichovské technice a držel krok s moderními architektonickými tendencemi. Tvůrci zámků Lysice, Černá Hora a Lomnice zároveň dobře postihují způsob realizací ve vrchnostenských stavebních kancelářích.

9. 2. 2009 Radka Miltová
„Historia o jednom dobrém člověku, kterak svůj život bídně dokonal“ – život a dílo malíře a písmáka Josefa Ceregettiho (1722-1799)
Život a dílo chrudimského malíře Josefa Ceregettiho je prostoupeno řadou různorodých aktivit, které nás přivádějí nejen do oblasti dějin umění, ale též do historie a dějin literatury. Jako malíř se uplatnil zejména ve svém rodném městě Chrudimi a jeho okolí, jeho osobnost však stojí za třemi nejranějšími rukopisnými překlady děl klasické literatury do češtiny: přeložil a přepsal část Pohádek Tisíce a jedné noci, text Ovidiových Proměn a Římské dějiny, které rovněž bohatě doprovodil ilustracemi.

16. 2. 2009 Aleš Flídr
Bludné kameny – románská kamenná plastika na Moravě
Na území historické Moravy se nalézá řada významných románských staveb (např. rotunda ve Znojmě, Přemyslovský palác v Olomouci či kostel v Řeznovicích). Řada míst je zdobena architektonickou plastikou, jež tvoří především reliéfní výzdobu portálů, oken či říms. Volné románské plastiky je v moravském prostředí dochováno velmi málo. Přednáška bude věnována méně známým či nově objeveným kamenným skulpturám, které byly vytrženy z původního kontextu ať už stojící nebo nedochované románské architektury.

23. 2. 2009 Filip Komárek
Neznámý brněnský barokní malíř Heinrich Hoff
V první polovině 18. století působilo v Brně velké množství umělců, jejichž jména upadla mnohdy neprávem v zapomnění. Do této skupiny se řadí i Heinrich Hoff, nenápadný a opomíjený malíř, jehož činnost má však důležité místo v dějinách moravského baroka. Tento malíř jako první uspořádal v Brně, a možná i na celé Moravě, obrazovou loterii (Bilderlotterie), v níž mohli lidé vyhrávat obrazy. Hoff podobně jako mnozí jeho kolegové aktivně působil v brněnském malířském bratrstvu sv. Lukáše.

2. 3. 2009 Martina Kudlíková
„Biblická zvířata“ v raně křesťanském a středověkém umění
Přednáška vycházející z bohatého obrazového materiálu seznámí posluchače s širokým spektrem zobrazování zvířat v raně křesťanském, byzantském a středověkém umění. Pojmenování „biblická zvířata“ zde označuje stvoření, která hrají výraznější roli v textech Starého či Nového zákona, a autorka sem zařadila například velrybu z příběhu o Jonášovi, zobrazení zvířat v Noemově arše, ale také holubici Ducha svatého nebo tzv. tetramorf. Setkáme se zde s typy zobrazení zcela tradičními, ale také velice zvláštními, až bizardními, ilustrujícími fantasknost raného křesťanského a středověkého umění.

9. 3. 2009 Petra Hlaváčková
Zapomenutý architekt Karl Lehrmann
Meziválečná architektura na území bývalého Rakouska-Uherska je odrazem různorodých tendencí. Vedle formující se moderní architektury doznívaly vlivy historismu, secese a rakouského národního stylu. Všechny tyto směry se projevily v tvorbě rakouského architekta Karla Lehrmanna. Jeho dílo, zasahující do oblasti Horního Rakouska, města Brna i Sudet, však zůstalo dosud zcela neznámé.

16. 3. 2009 Jitka Matulová
Tbilisi – Lublaň – Brno aneb závěrečné dějství životní dráhy Václava Skrušného jako jevištního výtvarníka
Václav Skrušný přišel do Brna v roce 1931, kdy získal angažmá nejdříve jako šéf malíren a zanedlouho jako šéf výpravy tehdejšího Zemského divadla. Prostřednictvím desítek inscenací (převážně hudebnědramatických žánrů), jejichž výtvarnou rovinu během svého brněnského působení navrhl, formoval vizuální tvář místního českého divadla meziválečné éry. Jako zkušený praktik i tvůrčí osobnost provázal s Brnem nejen léta svých největších uměleckých úspěchů, ale Brno se stalo svědkem i předčasného konce jeho života.

23. 3. 2009 Silvie Šeborová
Magický realismus
Přednáška se zaměří na malířské dílo mladých autorů působících na začátku 20. let dvacátého století. Po první světové válce se na výtvarnou scénu v celé Evropě začaly dostávat realistické směry, mezi něž patří právě magický realismus. Do tohoto proudu lze zařadit malby vznikající v okruhu čerstvě založeného Devětsilu, část Foltýnovy tvorby na Slovensku, ale i některé malby Zdenka Rykra či Jindřicha Štyrského.

30. 3. 2009 Jan Skřivánek
Národní galerie za první republiky, aneb některé věci jsou pořád stejné
Národní galerie v období první republiky – komplikovaný přerod soukromé Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Státní sbírku starého umění, aneb Vincenc Kramář versus Zdeněk Wirth, dva historici umění ve službách státu.

6. 4. 2009 Alžběta Tkadlecová
Velkomoravská ikonografie v klášterním chrámu na Velehradě
Rostislav a Svatopluk, Cyril a Metoděj – ztvárnění čtyř velkomoravských osobností v umění 18. století a jejich interpretace na nástěnných malbách a obrazech v někdejší cisterciácké bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

20. 4. 2009 Lucie Valdhansová
Přeceňovaný? Anton Pilgram a nové pohledy na jeho dílo
Z anonymity pozdního středověku vystupuje jako jeden z mála umělců v Brně narozený architekt a sochař Anton Pilgram. V průběhu 20. století byla jeho osobnosti věnována značná pozornost historiků umění, díky nimž se počet Pilgramovi připisovaných děl postupně rozrůstal a okruh jeho působnosti se z původně známého Brna a Vídně rozšířil na Švábsko, Dolní Rakousko a Slovensko. Současné bádání je však ke starším teoriím v mnohém kritické, některé teze cela vyvrací a na další pak nabízí nový pohled.

27. 4. 2009 Martin Vaněk
Nejlépe vytápěná kancelář jagellonské doby
Přednáška se zabývá nástěnnou výmalbou a funkcí jednoho z reprezentačních prostorů pozdně středověkého paláce Jindřicha IV. z Hradce v Jindřichově Hradci. Nástěnná malba vznikla pravděpodobně mezi léty 1503 – 1507.

4. 5. 2009 Jan Mikeš
Hlava Krista z Hradce Králové – relikvie, nebo stavební materiál?
Tématem přednášky je hlava Krista pocházející z období krásného slohu nalezená v základech jednoho z domů v Hradci Králové. Představeny budou nejen nové uměleckohistorické poznatky spojené s tímto artefaktem, ale také okolnosti místa jeho nálezu. Za jakých okolností byly sochy kdysi vkládány do zdí a základů domů, pohřbívány pod oltáře chrámů nebo vyváženy na smetiště?