Rektorem AVU zvolen Jiří T. Kotalík

Ve čtvrtek 29. 10. 2009 proběhla volba rektora AVU. Již z prvního kola voleb vyšel vítězně Jiří T. Kotalík. Nový rektor nastoupí do funkce k 1. únoru 2010.

AVU

 

Tisková zpráva ke zvolení Jiřího T. Kotalíka rektorem AVU

V souladu s platným zněním Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se na Akademii výtvarných umění v Praze uskutečnila volba kandidáta na rektora AVU.

Volby byly vyhlášeny 19. května 2009 a k 29. září 2009 byly podávány návrhy na kandidáta na rektora. Z těchto návrhů vzešli s dostatečným počtem hlasů (považováno bylo nejméně 30) dva kandidáti – Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. a MgA. Jiří Příhoda, v současné době pedagogové Akademie.

Po veřejném shromáždění Akademické obce 22. října 2009 se uskutečnila dne 29. října 2009 na půdě Akademického senátu tajná volba. Již po prvním kole byl zvolen Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. poměrem hlasů 16:5.

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. (*1951 v Praze) vystudoval dějiny umění-historie na Masarykově univerzitě v Brně a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1969 – 1974, doktorát filozifie PhDr. získal tamtéž v roce 1975 a kandidaturu v roce 1986, dále pak docenturu na AVU v roce 1990.

V druhé polovině sedmdesátých let 20. století působil jako historik umění na Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody, v letech 1981-84 na Filozofické fakultě a od 1. ledna 1984 nastoupil na AVU jako asistent Katedry teorie dějin umění. V období 1997 – 2003 byl po dvě funkční období rektorem AVU, v letech 2003 – 2004 byl jmenován generálním ředitelem Národního památkového ústavu.

Od roku 2003 je vedoucím Katedry teorie dějin umění na AVU.

V rámci jeho odborné činností lze vyzdvihnout např. autorství knih Obrazy z dějin české architektury, Letem českým světem, Jaroslav Fragner, Socha domu, Toskánský palác v Praze, kurátorství výstavy Deset století architektury, organizace výstav jako např. Baroque en Bohéme, Prager Barock, Architekti Mánesa, Letem českým světem, Barok a dnešek, Otevřený dialog apod.

Je členem řady vědeckých a redakčních rad, komisí, soutěžních porot, poradních sborů a obecně prospěšných společností, mj. i Vědecké rady Národního památkového ústavu, Rady Ministra kultury pro vědu, výzkum a vývoj, exekutivního výboru Národního komitétu ICOMOS, předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes.

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. ve svých tezích volebního programu proklamoval několik zásadních myšlenek, jako např. udržení existujícího standardu kvality Akademie, zajištění efektivního využívání zdrojů (úspory, čerpání ze strukturálních fondů EU atp.), prosazení a zachování uznání specifik vysokých uměleckých škol, inovace struktury a náplně výuky podle potřeb studentů.

Po zveřejnění jmen kandidátů před definitivní volbou Akademického senátu se zvedla vlna diskuze prosazující důraznější změny v celkovém vedení Akademie, které by vedly k celkovému otevření instituce veřejnosti, omlazení pedagogického kolektivu a potřeby návaznosti na aktuální světové umělecké tendence včetně intenzívnější spolupráce se zahraničními vysokými uměleckými školami. Tyto návrhy byly předkládány budoucímu rektorovi k dalšímu zvážení.

Současný rektor AVU prof. Jiří Sopko ukončí své druhé čtyřleté funční období k 31. lednu 2010, nový rektor po jmenování prezidentem nastoupí do své funkce v únoru 2010.

V Praze dne 30. 10. 2009

Více o problémech ohledně voby rektora AVU zde.