TZ: Jmenování J. T. Kotalíka rektorem AVU

Dne 14. 1. 2010 převzal doc. Jiří T. Kotalík, CSc., z rukou prezidenta republiky ČR Václava Klause na Pražském hradě podle §10, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách na návrh Akademického senátu AVU ze dne 29. 10. 2009 jmenování rektorem na čtyřleté funkční období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014.

Stručný životopis kandidáta na rektora

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. ( narozen 14.2.1951 v Praze)

Studia: dějiny umění-historie MU v Brně a FF UK v Praze 1969 -74, doktorát filozofie PhDr- 1975 FF UK Praha, kandidatura – FF UK Praha 1986, Docent – AVU 1990

Zaměstnání: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, historik umění, 1974-1981 , FF UK v Praze – 1981-84 interní aspirantura, od 1.1, 1984 na AVU, v letech 2003-2004 Generální ředitel Národního památkového ústavu. 

Profesní charakteristika : Historik umění a architektury. Autor řady domácích a zahraničních výstav a více než osmdesáti odborných statí a článků, recenzí, konferenčních příspěvků, přednášek , katalogových textů a publikací z oboru novověkých dějin architektury a umění a ochrany kulturního dědictví. Mj. autor knih Obrazy z dějin české architektury, Letem českým světem, Jaroslav Fragner, Socha domu, Toskánský palác v Praze; jeden z kurátorů výstavy Deset století architektury a autor stejnojmenného TV seriálu doprovodné publikace Architektura barokní. Podílel se opakovaně na řadě akcí připomínajících osobnost Josefa Hlávky( konference, sborníky, výstavy ). Organizoval i řadu výstav současného umění jak monografických ( zejména umělci z okruhu SVU Mánes) tak i tématických jako např., Baroque en Bohéme, Prager Barock, Architekti Mánesa,Tvář naší země-krajina domova, Barok a dnešek , Otevřený dialog aj. Externě příležitostně pedagogicky působím na FA ČVUT, FAMU, FF UK, NPÚ. Členem řady vědeckých a redakčních rad, komisí, soutěžních porot , poradních sborů a obecně prospěšných společností, mimo jiné Vědecké rady Národního památkového ústavu, Rady Ministra kultury pro vědu a vývoj, exekutivního výboru Národního komitétu ICOMOS, předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes a občanských sdružení symposion a Pro Bohemia , členem Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků aj.

Charakteristika činnosti na AVU : Na Akademii výtvarných umění přednáším externě od roku 1980 ( na tehdejší katedře architektury vedené doc. Bělohradským) . Od 1.1. 1984 jsem byl na základě konkurzního řízení přijat jako asistent Katedry dějin umění na Akademii výtvarných umění. Od té doby nepřetržitě působím na Akademii jako pedagog a přednáším dějiny umění a dějiny památkové péče . V roce 1990 jsem jmenován Ministrem školství docentem. V letech 1990- 97 prorektorem AVU pro zahraniční záležitosti, 1997-2003 po dvě funkční období rektorem AVU. Od roku 1990 členem Umělecké rady AVU, od roku 2003 vedoucí katedry teorie a dějin umění a od roku 2004 předsedou Akademického senátu AVU. Mám i zkušenosti z dalších akademických orgánů, kterých jsem byl členem ( Rada vysokých škol- člen předsednictva, Česká konference rektorů- člen předsednictva, Reprezentativní komise MŠMT, ELIA- evropská liga uměleckých škol, člen předsednictva ).Od roku 2005 jsem členem skupiny pro umělecké obory a uměnovědy Akreditační komise vlády ČR a působím i jako oponent grantových projektů v rámci GAČR a FRVŠ.

Rozvedený, otec syna, jazykově vybavený (Anglicky, Francouzsky, Italsky, Rusky – pasivně Německy, Španělsky, Latinsky), dlouholeté zkušenosti s fungováním a vedením AVU a systémem vysokého školství.