Dopis zaměstnanců AJG hejtmanovi Jihočeského kraje

Vážený pane hejtmane, dne 19. května 2010 otiskl Českobudějovický deník Vaši reakci na článek Václava Koblence ,,Chucpe v Alšovce“, který se věnoval okolnostem, za jakých se v Alšově jihočeské galerii (dále pouze AJG) připravovala oslava 220. výročí založeni firmy Koh-i-noor (Českobudějovický deník, 14.5.2010). Kvůli této oslavě musela být v AJG dočasně svěšena rozsáhlá retrospektiva českého umělce žijícího v Paříži, Karla Zlína.

Obraz Pietera Claesze ze sbírek AJG

Jelikož se ve Vaší reakci v negativním slova smyslu zmiňujete i o naší práci, chtěli bychom se k Vašim výrokům stručně vyjádřit. Domníváme se totiž, že charakterizovat práci AJG slovy: ,,Klídek, pár návštěvníků denně, občas vernisáž /…/“ je zavádějící. Náš postoj k celé věci byl pravděpodobně mylně interpretován, což  vyplývá z další věty: ,,Rozumím tomu, že pro někoho to znamená práci navíc. Tady je asi zakopaný pes.“ Deinstalovat a následně instalovat rozsáhlou sezónní výstavu samozřejmě znamená pro galerii práci navíc. Podstatu problému však ve skutečnosti vidíme jinde.

Na realizaci retrospektivní výstavy Karla Zlína bylo vynaloženo velké úsilí a nemalé finanční prostředky, které byly čerpány nejen z příspěvků na provoz od zřizovatele, ale i z dotací Ministerstva kultury. Část hradil i Karel Zlín a společnost Gallery. Na výstavě spolupracovala také Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Galerie výtvarného umění v Chebu, které ji po AJG převezmou.

V momentě, kdy galerie uspořádá jakoukoliv výstavu, vznikají závazky, které je nutné dodržet. Jsou to závazky vůči subjektům zapůjčujícím umělecká díla, vůči vystavujícímu umělci, participujícím institucím a v neposlední řadě i vůči návštěvníkům, byť by byl jejich počet sebemenší. Důležitá je také ochrana uměleckých předmětu, které jsou zapůjčovány pouze k výstavním účelům.

To, že si galerie tyto závazky plně uvědomuje a plní je, podmiňuje úspěšnou spolupráci s galerijními institucemi, sběrateli a umělci do budoucna.

Skutečnost, že jste se, coby nejvyšší představitel Jihočeského kaje, na němž je AJG jako jeho zřizovaná instituce závislá, a zároveň jako člověk, který nad výstavou Karla Zlína převzal záštitu, osobně zasadil o její deinstalaci (viz ,,Společné prohlášení hejtmana Jihočeského kraje a ředitele Alšovy jihočeské galerie“, které bylo řediteli AJG, Ing. Lubomíru Bednářovi, předloženo k podpisu dne 12. 5.2010), musíme, bohužel, považovat za nešťastnou. Galerie byla donucena porušit veškeré závazky, které jsou s výstavou spojené. Manipulací s uměleckými díly mohlo také dojít k jejich poškození. Vyloučením Karla Zlína z jednaní byl navíc celý projekt uvržen do existenční nejistoty. Autor se nemohl ke krátkodobému přerušení výstavy předem vyjádřit a ovlivnit jej. Právem se proto mohl rozhodnout výstavu zrušit. Důsledky tohoto rozhodnutí, ke kterému naštěstí nakonec nedošlo, by rozhodně nebyly pro naši galerii ani pro Jihočeský kraj příznivé.

Přerušení výstavy Karla Zlína však přesto znamená ztrátu důvěry u dalších potenciálních partnerů.

Činnost AJG je sledována z mnoha stran a pohybuje se v jasně daných parametrech. Za celou svou existenci si AJG vybudovala velice dobrou pověst instituce vysoce vyčnívající z průměru, která má nadregionální charakter nejen díky svým sbírkám, ale i svému profesionálnímu přístupu. Domníváme se, že výroční zprávy toto pouze potvrzují. K tomuto dopisu proto přikládáme naši poslední výroční zprávu a doufáme, že po jejím prostudování změníte svůj názor.

Jelikož je tato kauza věcí veřejného zájmu a vyvolala již mnohé rozporuplné reakce, zasíláme tento dopis zároveň sdělovacím prostředkům.

One thought on “Dopis zaměstnanců AJG hejtmanovi Jihočeského kraje

  1. Pingback: Společenské setkání místo mejdanu «

Komentáře nejsou povoleny.