TZ: NY

NY / Futura / Praha / 2. 9. – 30. 10. 2010

Centrum pro současné umění FUTURA představuje výstavu NY / Prague 6 – skupinu šesti newyorských umělců, jejichž tvorba zahrnuje instalaci, projekty ve veřejném prostoru, sochu, malbu, práce vycházející z fotografického média a performance. Kurátor Omar Lopez-Chahoud pro výstavu vybral umělce, kteří se nejen nacházejí v různých fázích kariérního růstu, ale současně pocházejí z odlišného kulturního prostředí. Tato výstava je výsledkem jejich společného rezidenčního pobytu na zámku Třebešice, kam byli pozváni na tři týdny,

aby zde vytvořili nové projekty. Díky této jedinečné možnosti mohl kurátor s umělci úzce spolupracovat, což bezprostředně podpořilo vznik těchto děl. NY / Prague 6 se tak stala jakousi platformou pro výměnu ideí mezi umělci, kurátorem a místní uměleckou komunitou, čímž umožnila newyorským umělcům tvořit v pro ně jedinečném prostředí a kontextu České Republiky.

Procesuální instalace Franklina Evanse, které vycházejí především z malby, pracují s architektonickým řešením prostoru, zhmotněním obrazu a časem. Vystavené dílo využívá malby k vytvoření divadelně pojatého prostoru, které se skrze interakci diváka a plynutí času hroutí, nabírá na rychlosti a současně rozšiřuje svůj archivní potenciál a myšlenku archivu vůbec. V díle floornote2010 jsou umělcovy deníkové kresby a zaznamenané myšlenky z nedávné minulosti (2005 – 2010) zalaminovány a dláždí galerijní prostor. Opakovaným procházením diváků po podlaze galerie bude tato dočasná konzervace kreseb a poznámek narušena postupným fyzickým opotřebením. FUTURA nabízí jedinečnou příležitost se s tímto dílem seznámit před jeho další prezentací, kdy díky jeho procesuálnímu charakteru bude docházet k dalšímu opotřebovávání až k nevyhnutelnému vytracení některých z jeho archivních složek.

Dílo Brendana Fernandese zkoumá myšlenku jedinečnosti jako ideologického konstruktu využívaného jak dominantními tak ostatními (nezápadními) kulturami. Chápání „jedinečnosti“ utváří kulturní prožitek a zároveň formuje identitu. Ve svém posledním díle Fernandes skrze etnicitu a sub-kulturu zkoumá problematiku jazyků a jejích kódů. Především se pak soustředí na dialektický aspekt naučeného, který se po vytrhnutí jedince z místa původu pomalu vytrácí.

Tvorba Katie Holten se zabývá vztahem mezi přírodou, sociálními vazbami a pamětí. Tato newyorská umělkyně irského původu soustředí naši pozornost k reálným i ryze konceptuálním objektům a fenoménům, které jsou dnes často přehlíženy. Kořeny tvorby Katie Holten vychází z její lásky ke kresbě. Ve svém díle pro FUTURU představuje instalaci z kreseb, které ztělesňují její stále se prohlubující zájem o stav, skrze který určité přírodní materiály (jako je plevel, větve nebo kameny) vycházejí a znovu vrací ke kultuře. Holten rovněž vymalovala části prostoru galerie kosmickou tirkisovou, „přibližnou“ barvu kosmu, která byla milně vypočítána astrofyziky na Univerzitě Johna Hopkinse. Natřené stěny fungují jako plocha pro vznik kreseb a instalací.

Od počátku své kariéry se Robert Melee pokouší přenést diskuzi o západním pojetí dějin umění do psychologické sféry domácího prostředí. Ukázkou této snahy je například Meleeho Mobil, který není typickým lustrem, ale výběrem věcí a kýčovitých objektů, které najdeme snad v každé domácnosti. Jeho díla se tak dají chápat jako střet abstraktní krásy s grotesknem. Ve svém videoprojektu This Is For You Backdrop (Toto je pro tebe pozadí) Melee představuje dokumentární záznamy, které vznikly během posledních deseti let a byly zachyceny na tři různé video formáty: barevný, černobílý a film super-8. Dvacetiminutový záznam vypovídá o setkání milenců, přátel a rodin.

V díle Davida Scanavina se deník Blesk opět proměňuje v celulózu – svou původní hmotu. Text a obrázky jsou rukou umělce zpětně přetvořeny do inkoustového pigmentu. Z této nové hmoty umělec vytváří site-specifické nástěnné formy, které současně zhmotňují původní rozměr novinového papíru. Jejich obsah je odstraněn, ale i tak nadále přítomen. Během svého 22 denního pobytu vytvoří umělec 22 nástěnných formátů, jeden za každý den svého setrvání v Čechách. Dílo se tak stane jakýmsi archivem tohoto specifického momentu.

Xaviera Simmons pracuje se širokou škálou medií jak je fotografie, socha, instalace, performance a zvuk. Simmons vytváří komplexní visuální jazyk, který zahrnuje historii portrétu, krajinu, antropologii a lingvistiku ve spojení s uměním, videem, divadlem a textem. Ve FUTUŘE Simmons vystavuje nové fotografické práce, které vycházejí z krajiny v Třebešicích jako prostoru neexistujícího lineárního příběhu. Druhým dílem je site-specifická textová instalace, která využívá každodennost místních ručně psaných pouličních značení jako nového způsobu jak nahlížet na poetické visuální konstrukty. Do třetice Simmons představí jedno ze svých videí vytvořených v New Yorku.

Výstava Video NY prezentuje práci šestnácti newyorských video umělců, které pro výstavu vybrali výše zastoupení umělci společně s kurátorem. Vybranými video umělci jsou: Frank Benson, Michael Paul Britto, Nanna Debois Buhl, Jonathan Ehrenberg, Ezra Johnson, Kate Gilmore, Tommy Hartung, Jayson Keeling, Richard Mosse, Marilyn Minter, Mark Orange, Chloe Peine, Viva Ruiz, Diana Shpungin, Elisabeth Subrin, and Joey Weiss.