Kolokvium Galerijní a muzejní animace

Několikaletá spolupráce Katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni se Západočeskou galerií v Plzni v oblasti přípravy a realizace netradičních programů pro mládež ve výstavních síních galerie vyústila v roce 2006 do akreditace studijního předmětu Galerijní animace (KVK/GA). V rámci předmětu studující připravují a realizují tzv. galerijní animace. Podle R. Horáčka, který patří k našim předním propagátorům animací, se jedná o „oživující“ činnosti, při nichž návštěvníci pomocí různých materiálů či předmětů vytvářejí dílčí výtvarné etudy, které svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo.

Ve zmiňovaném roce 2006 uskutečnili studenti katedry první animace také v Západočeském muzeu v Plzni, a sice na výstavě obrazů hub Františka Tyttla. Spolupráce s muzeem dospěla do závaznější podoby v roce 2009. V témže roce se zástupci katedry, galerie a muzea dohodli na pořádání každoročních kolokvií zaměřených na právě na animace. V letošním kolokviu nepůjde jen o prezentaci animací za rok 2010, ale pozornost bude upřena na jejich metodickou stránku. Druhý důležitý cíl kolokvia spočívá v navázání kontaktu pořadatelů s učiteli výtvarné výchovy a dalšími odborníky, kteří mají o problematiku animací vážný zájem. Toto druhé kolokvium je jim otevřeno, neboť program kolokvia je koncipován tak, že mají možnost v něm vystoupit s vlastním příspěvkem.