TZ: Lubomír Typlt

Lubomír Typlt / Kdo bydlí v srdečních komorách? / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 14. 4. – 12. 6. 2011

V obrazech a kresbách z poslední doby podrobuje Lubomír Typlt vlastní svébytnou malířskou ikonografii novým výrazovým relacím, a to v případě obrazů figurálních i abstrahujících. Metodicky si do „běhu ruky“ i „cesty myšlení“ staví rafinované překážky, které ho nutí rozvíjet nalezená schémata a nacházet nová, nuancovaná a dynamizující řešení pro vlastní tvorbu obrazu. Tyto vědomé „komplikace“ či „chyby“ se stávají nedílnou součástí výstavby obrazu, jsou strukturálně provázané se zvolenými motivy a vedou jak k formálním posunům v rovině výrazu a k nové artikulaci obrazového celku, tak k přehodnocení divákova aktivního vstupu do díla. Mají tedy obousměrný vliv na dílo i na jeho recipienta. Právě volbou obrazového východiska je dán i stupeň a míra přehodnocení původního malířského vkladu a jeho propracování do odlišné výrazové polohy oproti řešením předcházejícím.

Petr Vaňous, březen 2011