TZ: Odpadlá část pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě

Odpadlá část pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě / GHMP / 3. 5. 2011

Odpadlá část pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě

V neděli dne 1. 5. 2011 v odpoledních hodinách (cca 17.15 h) došlo k odpadnutí části karyatidy, resp. hermovky v podobě ďábla na soklu pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě. Tento sokl a vůbec celé sousoší již delší dobu vedeme jako havarijní a doporučujeme ve shodě s památkovými orgány k restaurování – ze 3 nejvíce ohrožených plastik na Karlově mostě již probíhá restaurování sousoší sv. Kosmy a Damiána a sousoší sv. Františka Borgiáše je před zahájením, tato plastika je plánována na další etapu. Sousoší vytvořil roku 1712 z pískovce F. M. Brokof na náklady Romedia Josefa Františka hraběte Thuna. Vlevo stojí postava sv. Vincence Ferrerského v oděvu dominikána; u nohou má rakev s mrtvým, jehož vzkřísil, latinský nápis praví Vzkřísil 40 (osob). Před sv. Vincencem klečí kající se hříšník, nalevo člověk posedlý ďáblem prosí o pomoc. Vpravo od sv. Vincence je postava sv. Prokopa v opatském rouše, držící berlu na zkroceném okřídleném ďáblovi, s nímž podle legendy Prokop oral. Na kónickém podstavci vlevo je hermovka s poprsím Turka, pod ním latinský nápis 8 000 pohanů k víře katolické; vpravo je hermovka s poprsím plačícího ďábla s latinským nápisem 70 ďáblů zkrotil a na středu poprsí Žida s nápisem 2 500 židů ke Kristu, rovněž latinským; jsou to symboly zázraků obou světců, vykonaných pro víru či jako vítězství nad zlem. Mezi hermovkami jsou reliéfy Posledního soudu a Orba sv. Prokopa. V kartuši nad znakem je latinský nápis Oběma patronům sv. Vincenci Ferrerskému a sv. Prokopu: 1712, na římse podstavce latinský nápis Obrátil 100 000 hříšníků, na destičce na podstavcilatinský nápis Bojte se Boha a ctěte jej, poněvadž nastala hodina jeho soudu.

Dle prvního náhledu se jedná o postupující degradaci kamene – celé sousoší je značně narušené a vlastní povrchová modelace je zejména na soklu po posledních opravách v řadě partií výsledkem restaurátorských nanesených doplňků nebo naopak částečně již chybí; pro figurální partii byl zřejmě vybrán výrazně kvalitnější materiál, ale na soklu byly již v minulosti konstatovány závažné poruchy. Tato závažná skutečnost byla nahlášena jak návštěvníky Karlova mostu, tak policií v podvečerních hodinách, když turisté procházeli v okolí této sochy. Naštěstí v momentě pádu nikdo nebyl zraněn, byť byl v blízkosti sochy. Odpadlé partie byly sesbírány a převzaty restaurátorem GHMP, stav byl zdokumentován a poškození bylo hned v pondělí ohlášeno jak odboru památkové péče MHMP, tak Národnímu památkovému ústavu. Změněný stav soklu byl pravidelně delší dobu sledován – stav kamene se zřejmě prudce zhoršil následkem extrémních klimatických podmínek zejména předešlého dne (prudké ochlazení spojené s větrem a silným deštěm, následně velké oteplení přes den v neděli). Odpadnutá část ramene je zajištěna a uložena v depozitáři GHMP. Celá povrchová modelace reliéfů soklu jeví známky značné degradace a vzhledem k předpokládané nižší kvalitě kamene soklu nelze vyloučit další odpadávání – základem bohužel bývá mechanické poškození a zvětrávání povrchu, které umožní následně vnikání vody a vlhkosti včetně nečistot do nitra kamene a snižuje tak jeho vnitřní pevnost a odolnost vůči klimatickým změnám a úkazům. Na základě prohlídky odborným restaurátorem po dohodě s orgány památkové péče pak bude doporučen a ihned proveden prvotní záchranný zásah na místě včetně dokumentace a případné zajištění dalších uvolněných partií (např. opět obalené ochrannou sítí, která by ochránila narušený kámen a zároveň zabránila odpadávání dalších partií nebo zlomků na most) – po vyhodnocení stavu bude navrženo další vhodné řešení a pak podána v souladu se zákonem o památkové péči žádost o závazné stanovisko a bude zadáno restaurování.

PhDr. Petra Hoftichová

Galerie hlavního města Prahy

vedoucí úseku restaurování, veřejné plastiky a správy nemovitostí