UHS nejen ke GASKu

Regionální kultura je nedílnou součástí státní kulturní politiky, nikoli producentem zábavy a zisku

Uměleckohistorická společnost je velmi znepokojena posledními kroky regionálních samospráv ve věci krajských galerií výtvarného umění. Dokládají, že neustává řada dalších případů, kdy tito zřizovatelé prokazují neochotu či neschopnost orientovat se ve specifické problematice svěřených institucí. Zdá se, jako by stále panovalo přesvědčení, že galerie (muzea) výtvarného umění jsou jen okrajovými doplňky ve sféře zábavy a cestovního ruchu, zatímco s jejich nezastupitelnou vzdělávací a výchovnou zodpovědností v oblasti rozvoje kreativity zřizovatelé nepočítají. Za klíčový krok k tomu, aby regionální galerie mohly dobře plnit celé spektrum svých úloh, považujeme obsazování řídících pozic kvalifikovanými osobnostmi, jež disponují nejen schopností vést a organizovat, ale ve stejné míře také odbornou vizí, zkušenostmi s fungováním příspěvkových institucí a v neposlední řadě i morální integritou.

Jak známo, teprve v posledních letech u nás zvolna vznikají výukové programy, které by žádoucí specializovanou kvalifikaci pro vedoucí pracovníky kulturních institucí nabízely. Ke kritizovaným jevům zjevně vede improvizace zřizovatelů v této oblasti. Obsazování vedoucích pozic tzv. „manažerskými osobnostmi“ s nedostatečnými zkušenostmi a kvalifikací vede v řadě případů k nebezpečné krizi dotčené instituce. Nápadným příkladem je aktuální aféra nově jmenované ředitelky GASK v Kutné Hoře, která zjevně podváděla při výběrovém řízení tím, že vydávala za svůj vlastní projekt text, který byl kvalifikován jako plagiát. Ředitel Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, který přišel z oblasti bankovnictví, se prokázal jako nedostatečně schopný; důvodem k jeho odvolání ale nebyla jeho odborně škodlivá rozhodnutí, nýbrž konflikt s novým vedením kraje. Po vynuceném odchodu ředitelky Východočeské galerie v Pardubicích, jež předtím dovedla instituci k významným celostátním úspěchům, se plánuje sloučení se zdejším muzeem. K takovému kroku hodlá zřizovatel přistoupit bez všestranně kvalifikované analýzy dosavadního stavu (jakou nemohou nahradit „audity“ obecně zaměřených firem). O tom, jak krajská správa chápe význam galerie, vypovídá to, že jejím řízením má být pověřen bývalý člen představenstva Dostihové společnosti a.s.

Považujeme za alarmující, že představitelé některých regionálních samospráv nedokážou, či nejsou ochotni, se poučit z nevhodných zásahů, k nimž došlo v různých částech země v minulých letech, ani naopak z úspěšných příkladů dobré praxe. Domníváme se, že část odpovědnosti za tento stav leží i na Ministerstvu kultury ČR, které zodpovídá v plném rozsahu za naplňování vládou schválené kulturní politiky, a to samozřejmě v celém státě. Skutečnost, že významná část kulturních institucí – včetně právě regionálních galerií umění – byla předána samosprávám, nemůže sejmout z ústředního orgánu státní správy zodpovědnost za jejich metodické vedení. Stát nekončí na hranici kraje, a právě přiměřená nabídka poskytování odborně kvalifikované pomoci při řízení je nepochybně jednou z nejdůležitějších funkcí ministerstva.

Za výbor UHS:

Prof. Dr. Milena Bartlová

V Praze 5. května 2011