TZ: Třináct profesorů vyzvalo ministra kultury Bessera k obnově řízení ve věci zamýšlené demolice domu na Václavském náměstí

Třináct profesorů vyzvalo ministra kultury Bessera k obnově řízení ve věci zamýšlené demolice domu na Václavském náměstí / Praha / 15. 8. 2011

Dne 15. července 2011 podalo třináct vysokoškolských profesorů podnět k obnově řízení, v němž ministr kultury MUDr. Jiří Besser na konci května letošního roku potvrdil platnost závazného stanoviska památkového odboru pražského magistrátu, schvalujícího kontroverzní demolici historického domu čp. 1601/II na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze. Podnět se opírá o příslušný paragraf správního řádu a jeho podmínky naplňuje těmito hlavními argumenty:

a) V řízení byla nedbale posouzena architektonická a urbanistická kvalita domu čp. 1601/II a už vůbec nebyly vyhodnoceny autorské souvislosti vzniku jeho současné podoby po roce 1920. Signatáři podnětu vahou své autority vysokoškolských profesorů v oboru dějiny umění, architektura a estetika potvrzují, že uvedený dům je „důležitým článkem v historickém vývojovém řetězu české architektury a typickým příkladem dobového prolínání a syntézy stylů, zde novoklasicismu a kubismu“ a že „jeho odsouzení k demolici by znamenalo neospravedlnitelný kulturní přečin v českém i evropském významu.“

b) V řízení na magistrátním památkovém odboru byla neúplným a zavádějícím způsobem interpretováno vládní nařízení č. 66/1971 Sb. o Pražské památkové rezervaci, která jednoznačně nabádá k trvalému zabezpečení hmotné podstaty domů chráněných jako kulturní památky i domů takto nechráněných, pokud vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty. Neúplná citace zákonného dokumentu záměrně převrací jeho smysl ve prospěch investora.

c) Rozhodnutí ministra Bessera odkazuje na nebezpečí, které by českému státu hrozilo žalobou investora za zmařenou investici. Signatáři podnětu se však domnívají, že tento argument je lichý, protože nelze spravedlivě předjímat kladný výsledek následných správních řízení, tedy řízení o odstranění stavby, územního a stavebního řízení, které povede příslušný stavební úřad.

d) K obnově řízení by měl vést i prokazatelný veřejný zájem, doložený mohutnou spontánní vlnou nesouhlasu odborné i laické veřejnosti, která byla odezvou medializace ministrova rozhodnutí v květnu a červnu letošního roku. Za obnovu řízení se vyslovili Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (Katedra dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa (vedoucí Ústavu památkové péče, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze), Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.), Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. (Ústav teorie a dějin umění, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze), Prof. PhDr. Lubomír Konečný (ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.), Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (vedoucí Ústavu navrhování III, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze), Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.), Prof. Ing. arch. Miroslav Masák (Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně), Prof. PhDr. et Ing. Jan Royt (ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno), Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.), Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (vedoucí Katedry dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).